Actueel

Muziek Jong voor Oud, gouden formule

Muziek Jong voor Oud (MJvO) is een stichting in Zuid-Limburg die ouderen en kwetsbare burgers op een laagdrempelige wijze wil laten deelnemen aan cultuur. Dit o.a. door het verzorgen van concerten en workshops in zorginstellingen. Hiervoor worden jonge musici van het conservatorium ingezet. Zij leren zo hun artistieke kwaliteit ontwikkelen op een kwalitatief hoog niveau. De stichting is zo een verbindende kracht tussen cultuur & jong talent, maatschappelijke & culturele participatie en zorg.
MJvO vroeg ondersteuning bij het ontwikkelen van mogelijke toekomstscenario’s én een doorlichting van de financiële situatie.

Voor de toekomstscenario’s werd een expertmeeting belegd met een aantal stakeholders. Hieruit werden drie mogelijke scenario’s gedestilleerd, waarbij voor alle scenario’s gold dat deze een investering vroegen zowel in menskracht en financiën.

Naar aanleiding hiervan is een overzicht gemaakt van de werkzaamheden én de tijd die verschillende werkzaamheden kostten. Dat was een eyeopener: het merendeel van de tijd werd besteed aan routinematige en administratieve handelingen. Er bleef nauwelijks tijd over om te besteden aan het ontwikkelen van de nieuwe initiatieven die tijdens de expertmeeting naar voren kwamen en waar iedereen blij van werd.

We hebben ons gericht op het winnen van tijd. Ideeën hiervoor werden door de Stichting voortvarend opgepakt. Administratieve handelingen werden geautomatiseerd, m.n. de financiële administratie (met als prettige bijkomstigheid dat de administratie- en accountantskosten gehalveerd werden) en andere zaken werden uitbesteed (o.a. een nieuwe website via een match op een beurs).
Om een breder draagvlak te krijgen en werkzaamheden meer te spreiden wordt het bestuur uitgebreid met mensen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting. Hierdoor wordt tevens de continuïteit beter geborgd. MJvO zal met het nieuw te vormen bestuur een keuze maken uit de toekomstscenario’s. 

Al met al een traject dat bijzonder prettig verlopen is. Bij de eindevaluatie constateerden we dat het eindresultaat afweek van de oorspronkelijke vraag, maar dat door dit voortschrijdend inzicht een goede basis gelegd is voor de toekomst van een mooie stichting. Voor ons als adviseurs was het een boeiende mix van conceptueel denken en praktische adviezen. www.muziekjongvooroud.nl

overige artikelen

 • Steun voor culturele sector in Fryslân

  Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân heeft aan SESAM academie een bijdrage toegekend van maximaal € 5.000. Vrijwilligersorganisaties in de culturele sector worden op aanvraag door SESAM geadviseerd en begeleid. 

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen