Actueel

15 jaar SESAM academie

We kijken terug maar óók vooruit!
15 jaar geleden waren stichting en verenigingen de opdrachtgevers, grote landelijke vrijwilligersorganisaties en koepelorganisaties maar ook de kleinere lokale verenigingen. De maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar hebben een grote invloed op het vrijwilligerswerk.
De economische crisis (2008 e.v.) heeft geleid tot een decentralisatie van taken van landelijke overheid naar gemeenten. Met daarnaast nieuwe ontwikkelingen zoals daar zijn (burger)participatie en de nieuwe omgevingswet wijzigt hele maatschappelijke speelveld.

De sterke overheid met instituten heeft plaats gemaakt voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen van onderaf. De buurt kan worden gezien als nieuwe zuil, buurten en wijken als broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen. Gemeenten zoeken aansluiting bij lokale initiatieven, van de traditionele grote landelijke koepels komt het voortbestaan soms in gevaar.

Burgers in buurten en wijken zoeken nieuwe verbindingen en een nieuwe samenhang. Zo zijn daar de burgerinitiatieven, de coöperaties, de buurthuizen, de wijkcentra als sociale ondernemingen. Bewoners en ondernemers komen in actie en blijken daadkrachtig. Initiatieven zijn succesvol, ideeën worden uitgewerkt, bewoners laten zich betrekken, er is een praktische aanpak die zich gaandeweg ontwikkelt, kansen worden benut, hindernissen overwonnen.

SESAM academie anticipeert op de adviesvragen die daar leven.  Dat vraagt om een andere werkwijze en andere kennis en ervaring. SESAM adviseurs hebben, naast de rol van adviseur, vele verschillende rollen zoals bijvoorbeeld de rol van coach, van procesondersteuner, van bemiddelaar, van gesprekspartner, van aanjager, van klankbord. 
De grote kracht van SESAM adviseurs is het begeleiden van langdurige processen. Een SESAM adviseur overziet een brede vraagstelling en een brede context. Hij is voldoende dichtbij  om te weten wat er speelt maar houdt ook voldoende afstand om wel de andere invalshoek te kunnen zien. Een flexibele houding, oprechte interesse en betrokkenheid zijn voorwaarden om van betekenis te kunnen zijn.

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de positionering van SESAM academie. Er is zeker nog behoefte aan de kennis / ervaring van senioren, SESAM academie zoekt de maatschappelijke ontwikkelingen op en wil  daar zijn waar maatschappelijke vernieuwing en vrijwillige inzet samen komen. We willen onze kennis en ervaring delen maar zelf ook leren en verbinding aangaan.

Sinds enkele jaren is het adviseren van burgerinitiatieven met een maatschappelijke doelstelling een van de speerpunten van SESAM academie. Daarmee komt het advieswerk nog meer in de haarvaten van de samenleving. Gemeenten zie de waarde van de burgerinitiatieven en zijn daar een belangrijke partner. Soms door voorwaarden te scheppen maar soms ook door een initiatief alle ruimte te geven.

De  ‘traditionele’ vrijwilligersorganisaties, waarbij SESAM altijd al actief is geweest, vervullen ook in de toekomst een belangrijke rol in onze samenleving.  Organisaties als zangverenigingen, patiëntenverenigingen, dierenambulances, organisaties voor kunst en cultuur en andere lokale of landelijke organisaties. Ook deze organisaties moeten zich blijven ontwikkelen en de capaciteit ontwikkelen en de flexibiliteit om zich te kunnen aanpassen. Alleen dan is er perspectief op voortbestaan op de langere termijn.   

Op de foto: Janny Vlietstra, voorzitter van SESAM academie, opent het jubileumfeest. 

overige artikelen

 • Uit de adviespraktijk

  Gemeente Zwartewaterland neemt het voortouw in gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente heeft  cultuurinstellingen uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. Een passend aanbod aan workshops door SESAM academie was het resultaat.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • PatiŽntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer
 • Muziekpodium met ambitie

  Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks