Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Persoongegevens (AVG) die geldt  in de hele Europese Unie.
SESAM gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alle deelnemers, vrijwilligers, opdrachtgevers en andere mensen die betrokken zijn bij de organisatie. 


Privacyverklaring  van Stichting SESAM academie, gevestigd te Apeldoorn, Deventerstraat 130- c, 7321 CD  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08121678 Stichting SESAM academie, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@sesamacademie.nl
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

                                        
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 
 
Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens endat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.
 
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacy beleid
De Stichting past haar privacy beleid waar nodig aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting u via de website informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:               bureaumanager SESAM academie
E-mail:                                 info@sesamacademie.nl
Telefoonnummer:                055-360 2916
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Doel

Welke persoons-gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u  vrijwillig SESAM adviseur kan worden
 
en
 
het uitvoeren van de vrijwilligers-overeenkomst.

Naam en voorletters
Titel
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht man/vrouw
Adres
Telefoonnummer vast / mobiel
Emailadres
Contactpersoon bij noodsituatie (naam en telefoonnummer)

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u SESAM adviseur wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen SESAM adviseur wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 3 maanden.

Bureau SESAM
SESAM adviseurs die betrokken zijn in de selectieprocedure (informatie bijeenkomst, selectiegesprek).
Met hen is een geheimhoudingsafspraak gemaakt.


 

Administratie m.b.t. SESAM adviseurs

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Woonplaats

 • Bankgegevens

 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot aanvraag voor verwijdering; 
De financiële administratie bewaard de gegevens voor 7 jaar.

Accountant
Administratiekantoor

Belastingdienst
Bureau SESAM
Efficiency Online

Organisatie advies

 • Naam organisatie

 • Naam en functie contactpersoon

 • Bezoekadres organisatie

 • Postadres organisatie

 • Telefoonnum-mer contact-persoon

 • E-mail adres contactpersoon

 • Factuuradres 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot aanvraag voor verwijdering, gegevens worden bewaard voor SESAM academie zoals vervolgopdracht e.a.

Bureau SESAM
Alle SESAM adviseurs hebben toegang tot het projectadministratiesysteem waarin de gegevens en de overeenkomsten worden opgeslagen. 
Met hen is een geheimhoudings-afspraak gemaakt.
Deze is vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst en in de toegang tot het projectadministratiesysteem.

Efficiency Online 

Administratie m.b.t. maatschappelijke organisaties

 • Naam organisatie

 • Naam en functie contactpersoon

 • Postadres organisatie

Uitvoering van de overeenkomst

De financiële administratie bewaard de gegevens voor 7 jaar.

Accountant
Administratiekantoor

Belastingdienst
Bureau SESAM

Efficiency Online

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Bureau SESAM
Efficiency Online

 

Ter benadering na beëindiging deelname. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Bureau SESAM
Efficiency Online