Actueel

Muziek Jong voor Oud, gouden formule

Muziek Jong voor Oud (MJvO) is een stichting in Zuid-Limburg die ouderen en kwetsbare burgers op een laagdrempelige wijze wil laten deelnemen aan cultuur. Dit o.a. door het verzorgen van concerten en workshops in zorginstellingen. Hiervoor worden jonge musici van het conservatorium ingezet. Zij leren zo hun artistieke kwaliteit ontwikkelen op een kwalitatief hoog niveau. De stichting is zo een verbindende kracht tussen cultuur & jong talent, maatschappelijke & culturele participatie en zorg.
MJvO vroeg ondersteuning bij het ontwikkelen van mogelijke toekomstscenario’s én een doorlichting van de financiële situatie.

Voor de toekomstscenario’s werd een expertmeeting belegd met een aantal stakeholders. Hieruit werden drie mogelijke scenario’s gedestilleerd, waarbij voor alle scenario’s gold dat deze een investering vroegen zowel in menskracht en financiën.

Naar aanleiding hiervan is een overzicht gemaakt van de werkzaamheden én de tijd die verschillende werkzaamheden kostten. Dat was een eyeopener: het merendeel van de tijd werd besteed aan routinematige en administratieve handelingen. Er bleef nauwelijks tijd over om te besteden aan het ontwikkelen van de nieuwe initiatieven die tijdens de expertmeeting naar voren kwamen en waar iedereen blij van werd.

We hebben ons gericht op het winnen van tijd. Ideeën hiervoor werden door de Stichting voortvarend opgepakt. Administratieve handelingen werden geautomatiseerd, m.n. de financiële administratie (met als prettige bijkomstigheid dat de administratie- en accountantskosten gehalveerd werden) en andere zaken werden uitbesteed (o.a. een nieuwe website via een match op een beurs).
Om een breder draagvlak te krijgen en werkzaamheden meer te spreiden wordt het bestuur uitgebreid met mensen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting. Hierdoor wordt tevens de continuïteit beter geborgd. MJvO zal met het nieuw te vormen bestuur een keuze maken uit de toekomstscenario’s. 

Al met al een traject dat bijzonder prettig verlopen is. Bij de eindevaluatie constateerden we dat het eindresultaat afweek van de oorspronkelijke vraag, maar dat door dit voortschrijdend inzicht een goede basis gelegd is voor de toekomst van een mooie stichting. Voor ons als adviseurs was het een boeiende mix van conceptueel denken en praktische adviezen. www.muziekjongvooroud.nl

overige artikelen

 • Projectadministratie in een nieuw jasje

  Lees meer
 • Twentse Noabersfonds van start

  SESAM academie kennispartner van het nieuwe Twentse Noabers fonds, dat op 29 november 2019 van start is gegaan. 

  Lees meer
 • SESAM academie zet ervaring in voor lokale fondsen

  Lokale Fondsen Nederland en SESAM academie slaan de handen ineen. De 80 (als vrijwilligers werkende) SESAM adviseurs zullen lokale fondsen met raad en daad bijstaan.

  Lees meer
 • SESAM academie bruist!

  Lees nu ons nieuwe jaarverslag 'SESAM academie l 2018 in beeld' over het advieswerk, over de SESAM adviseurs en over onze samenwerking met relaties. 

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Samenwerking Prins Bernhard Cultuurfonds, provincies en SESAM academie

  Door jaarlijks een samenwerkingsproject te organiseren kunnen tientallen vrijwilligersorganisaties in de kunst en cultuur actief gesteund in hun ontwikkeling.

  Lees meer
 • SESAM Doet - NL Doet

  SESAM academie viert dit jaar haar derde Lustrum. En: wie jarig is trakteert. Onze traktatie was meedoen aan NLDoet. 
  Daarmee gaven we nu eens geen organisatieadvies maar extra handen in heel veel leuke vrijwilligersprojecten.

  Lees meer
 • Gouden Uitroepteken!

  SESAM academie feliciteert Drumfanfare Jonathan met winnen van Gouden Uitroepteken! van Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht, project Advies op Maat.

  Lees meer
 • Theatergroep vindt identiteit

  ​Een theatergroep kampt met een teruglopend bezoekersaantal en vraagt advies bij een PR- en marketingplan om daarmee een bredere doelgroep te bereiken en meer bezoekersaantallen te realiseren.

  Lees meer
 • Historische Kring de tijd vooruit

  Historische Vereniging Wijhe vraagt advies bij de werving van nieuwe leden en van vrijwilligers, waaronder ook jongere vrijwilligers.   
  De SESAM adviseur gaat met de vereniging in gesprek, en maakt duidelijk dat deze aspecten niet los kunnen worden gezien van een integrale visie op de toekomst van de vereniging.  

  Lees meer
 • Fanfare kijkt naar de toekomst

  Een fanfarecorps veroudert. Het lukt niet om nieuwe leden te werven, de bestuursleden (waaronder de voorzitter) zijn ouder en willen hun functie na vele jaren neerleggen.
  SESAM academie wordt om advies gevraagd.

  Lees meer
 • De geest uit de fles

  Een orkest vraagt hulp bij ledenwerving, pr en bij het besturen. Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht stelt vijf dagdelen SESAM organisatieadvies beschikbaar.

  Lees meer
 • Harmonie dreigt te verdwijnen

  Een muziekvereniging in een klein buurtschap dreigt te verdwijnen, er moeten nieuwe wegen worden gevonden om toekomstperspectief te behouden.

  Lees meer
 • Orkest kiest koers

  Een orkest vraagt advies aan de SESAM academie: hulp bij de vertaling van strategie naar een concreet en implementeerbaar plan. 

  Lees meer
 • Vereniging Weidevogelbescherming Avereest blij met advies

  Weidevogelbescherming Avereest krijgt advies om donateurs te werven en om meer jeugdleden aan de vereniging te binden. Daarnaast zijn er organisatorische en bestuurlijke aandachtspunten.

  Lees meer
 • Unicef Drenthe vindt nieuw elan

  Regionaal comité Unicef centraal Drenthe verlegt het werkterrein en zet zich in voor voorlichting op scholen.

  Lees meer
 • Buurtpanel toekomstbestendig

  De rol van het buurtpanel in een grote gemeente is aan het veranderen, door de veranderende rol van de gemeente en de dynamiek in de samen-leving. Het buurtpanel bezint zich op de toekomst.

  Lees meer
 • Vrijwilligersbeleid nodig

  Een grote vrijwilligersorganisatie heeft behoefte aan vernieuwing van het vrijwilligersbeleid, waardoor voor vrijwilligers én beroepskrachten duidelijk wordt wat de afspraken zijn. 

  Lees meer
 • Sportvereniging in het nauw

  Na fraude door de penningmeester dreigt faillissement.
  De gemeente wil wel ondersteunen, mits aan voorwaarden wordt voldaan.

   

  Lees meer