Actueel

Uit de adviespraktijk

Een seniorenkoor kampt met een teruglopend ledental en vraagt advies en ondersteuning bij een wervingscampagne.
Tijdens het intakegesprek bleek dat niet het aantal leden het primaire probleem is maar dat het koor een financieel probleem heeft.  De kosten stijgen en de inkomsten uit lidmaatschap worden begrensd door de capaciteit van de zaal en maximale draagkracht van de leden. Additionele fondsen moeten worden gevonden.

Eerst verkennen
Gestart werd met een SWOT analyse. Uit de SWOT analyse kwamen verschillende aandachtspunten naar voren. Behalve het te geringe aantal leden was er een onbalans tussen mannen, vrouwen en stemgroepen. De vrijwilligersbereidheid bleek laag, er was sprake van een overbelast bestuur.

Dan in actie
Vervolgens werden acties geformuleerd. Tijdens een aantal sessies werden actieresultaten besproken. Na ieder gesprek werd een verslag gemaakt.
Tijdens het advies traject toonde het koor zich als een actieve en leergierige organisatie. Veel zaken werden direct opgepakt en in gang gezet.

Projectresultaat:

 • Er is een ledenwervingsactie gestart. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe leden.
 • Er is een meerjarenbegroting opgesteld.
 • Er is een nieuw communicatieplan opgesteld en op een aantal punten uitgerold. (flyers, pers, promotiefilm).
 • Er zijn verschillende publieksoptredens georganiseerd om leden te werven.
 • Er is een fondsenwervingscampagne gestart.
 • Er is een interne enquête gehouden, de resultaten zijn met de leden gedeeld.

Totale inzet SESAM adviseurs: 8 dagdelen.

overige artikelen

 • Uit de adviespraktijk

  Gemeente Zwartewaterland neemt het voortouw in gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente heeft  cultuurinstellingen uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. Een passend aanbod aan workshops door SESAM academie was het resultaat.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • PatiŽntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer
 • Muziekpodium met ambitie

  Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks